Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedane aanbiedingen, de acceptatie daarvan alsmede op alle overeenkomsten en de uitvoering daarvan.

1. Definities

1.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die met ShirtDeal een overeenkomst aangaat of voornemens is dit te doen.


1.2 Onder leverancier wordt verstaan: ShirtDeal BV, gevestigd aan het Koepelplein 1 E, 2031WL in Haarlem

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door leverancier gedane aanbiedingen, de acceptatie daarvan alsmede op alle met leverancier gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan.


2.2 Afwijkingen en wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldend indien zij door leverancier schriftelijk, dan wel per email zijn geschied.

3. Prijzen en prijswijzigingen

3.1 De door leverancier genoemde prijzen zijn inclusief BTW in Euro en exclusief een bijdrage voor administratie- en verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Genoemde prijzen en kosten zijn uitsluitend van toepassing op leveringen in Nederland. Voor leveringen naar het buitenland zullen specifieke afspraken dienen te worden gemaakt, welke schriftelijk dan wel per email door leverancier dienen te worden bevestigd.


3.2 Leverancier is gerechtigd, voor zover dit niet in strijd komt met de redelijkheid en billijkheid, voor leverancier ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet voorziene prijswijzigingen, aan opdrachtgever door te berekenen.

3.3 Leverancier heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer opdrachtgever hierdoor wordt benadeeld, wordt opdrachtgever hierover ingelicht. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden.

4. Aanbiedingen

4.1 Alle aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer de aanbieding niet meer leverbaar is wordt:


opdrachtgever een alternatief aangeboden
 of
de overeenkomst ontbonden.
5. Levering

5.1 De levering vindt, tenzij anders is overeengekomen, plaats op het door koper opgegeven leveringsadres.


5.2 Leverancier zorgt voor de verzending, per post of per bode, nadat betaling voor de te leveren producten is ontvangen.


5.3 Leverancier is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Extra kosten van de nalevering wordt door leverancier gedragen.

6. Leveringstermijn

6.1 Op de website en in de orderbevestiging aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als exacte termijn. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijden.


6.2 Leverancier stelt alles in het werk om de opgegeven levertijden na te komen.

7. Betaling

7.1 Betaling dient plaats te vinden via de website.

7.2 Indien de betaling per factuur wordt overeengekomen en de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen plaatsvindt, dan is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is, over het openstaande factuurbedrag vanaf het tijdstip van de factuurdatum tot aan de dag van de algehele voldoening. Hiervoor is geen voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling vereist. Indien leverancier buitengerechtelijke kosten moet maken om zijn vordering te incasseren, komen deze voor rekening van opdrachtgever.


8. Garantie

8.1 Leverancier garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van geleverde zaken.

8.2 Onder de garantie vallen niet de gevolgen van verkeerd en ondeskundig gebruik en ondeugdelijke opslag van geleverde zaken.


9. Aansprakelijkheid

9.1 De door leverancier te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal - behoudens eigen opzet en grove schuld - in geen geval meer bedragen dan het overeengekomen bedrag (exclusief omzetbelasting) 


9.2 Leverancier aanvaardt - behoudens eigen opzet en grove schuld - geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade, d.w.z. schade die niet direct wordt veroorzaakt door zijn tekortkoming, zoals bijvoorbeeld gemaakte extra kosten, vervolgschade of schade wegens gederfde winst.

10. Reclamaties

10.1 Opdrachtgever dient met betrekking tot afwijkingen in hoeveelheden van geleverde goederen, dan wel beschadigingen aan deze zaken terstond, binnen 5 werkdagen, na aflevering te reclameren. Opdrachtgever dient te reclameren door middel van een e-mail aan media@shirtdeal.nl.

10.2 Leverancier is gehouden zo spoedig mogelijk de reclamatie op juistheid te onderzoeken en binnen een redelijke termijn op de reclame te reageren.


10.3. Gebreken met betrekking tot een gedeelte van het door leverancier geleverde, geven opdrachtgever nimmer het recht om tot afkeuring van het geheel over te gaan.

11. Retourrecht

11.1 Je hebt het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, een artikel retour te sturen (herroepingsrecht). Binnen deze termijn mag je het artikel bekijken, beoordelen en/of passen zoals je ook in een winkel doet, tenzij anders vermeld.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag:

waarop het artikel in je bezit is:
bij meerdere artikelen in een bestelling, die afzonderlijk worden geleverd: waarop je het laatste artikel hebt ontvangen:
bij een artikel dat uit verschillenden onderdelen bestaat: waarop je het laatste onderdeel hebt ontvangen.
11.2 Je maakt gebruik van het herroepingsrecht door:

het geven van een retouropdracht via onze site, of via een van onze medewerkers.
het afgeven van de retourartikelen bij een DHL Servicepunt.
11.3 Je kunt het artikel alleen terug sturen als:

het artikel compleet is
in de - voor zover redelijkerwijs mogelijk - originele staat en fabrieksverpakking.
11.4 Terugbetaling geschied binnen 14 dagen na ontvangen van de retourorder mits voldaan is aan de in artikel 11 beschreven voorwaarden.

11.5 Sommige artikelen kun je niet retourneren, omdat de producten overeenkomstig jouw specificaties zijn aangepast. Daaronder verstaan we o.a. het verlengen van de aan/afvoerslang, het veranderen van de draairichting van een koelkastdeur, en het inbouwen van apparatuur. Of artikelen die duidelijk persoonlijk van aard zijn, een beperkte houdbaarheid hebben, of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, en audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling is verbroken.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan, is het Nederlands recht van toepassing. ShirtDeal BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 86.45.72.41. Bij de belastingdienst is ShirtDeal BV bekend onder het BTW nummer: NL863974144B01.

Copyright ShirtDeal | Juni 2021

 

 

Iemand kocht een13 minuten geleden vanuit Papendrecht
Iemand kocht een14 minuten geleden vanuit Schiedam
Iemand kocht een15 minuten geleden vanuit Vlissingen
Iemand kocht een16 minuten geleden vanuit Zeist
Iemand kocht een17 minuten geleden vanuit Bilthoven
Iemand kocht een18 minuten geleden vanuit Bergen, NH
Iemand kocht een19 minuten geleden vanuit Roosendaal
Iemand kocht een2 minuten geleden vanuit Harlingen
Iemand kocht een3 minuten geleden vanuit Den Bosch
Iemand kocht een4 minuten geleden vanuit Weert
Iemand kocht een5 minuten geleden vanuit Kerkrade
Iemand kocht een6 minuten geleden vanuit Leiden
Iemand kocht een7 minuten geleden vanuit Den Haag
Iemand kocht een8 minuten geleden vanuit Utrecht
Iemand kocht een9 minuten geleden vanuit Eindhoven
Iemand kocht een10 minuten geleden vanuit Amsterdam
Iemand kocht een11 minuten geleden vanuit Groningen
Iemand kocht een12 minuten geleden vanuit Alphen aan den Rijn
Iemand kocht een13 minuten geleden vanuit Alkmaar
Iemand kocht een14 minuten geleden vanuit Dordrecht